Wat is een tender?

Wat is een tender?
Voor een locatie van een hogeschool wordt een tender uitgeschreven voor de invulling van restauratieve voorzieningen Een provincie schijft een tender uit voor de ontwikkeling van een online platform om mensen te informeren over de bereikbaarheid in de regio. Een gemeente heeft de opdracht voor de herstructurering van het stationsgebied, maar heeft zorgen over de bereikbaarheid van de ondernemers en het openbaar vervoer. Dit zijn allemaal tenders, maar wat ís nu een tender?

Definitie van een tender:
“Een tender, oftewel een aanbesteding, is een procedure waarbij een opdrachtgever aan bedrijven vraagt om een bepaalde dienst of product uit te voeren. Bedrijven schrijven zich met een offerte in op het werk of dienst. De opdrachtgever weegt vervolgens op basis van prijs en kwaliteit af welke inschrijver de opdracht wordt gegund.”

Verschil tussen tender en aanbesteding

Een aanbesteding is een opdracht van een overheidsinstelling volgens voorgeschreven wettelijke procedures. Tender is het Engelse woord voor een aanbesteding. Tender wordt vaker gebruikt bij een opdracht van een commerciële organisatie.

Waarom een tender?

Als een organisatie behoefte heeft aan bepaald product of dienstverlening kunnen zij dit inkopen. Een tender uitschrijven is een manier om professionele opdrachten in de markt te zetten. Een tender stimuleert de concurrentie tussen de inschrijvers, geeft de partijen een gelijke kans de opdracht te verkrijgen en zorgt dat vraag en aanbod beter zijn afgestemd.

Regels rond uitschrijven tender

In het geval de waarde van een opdracht evenveel of meer is dan de Europese drempelwaarden, is de opdrachtgever verplicht Europees aan te besteden. Is de waarde van de opdracht minder dan de Europese drempelwaarden, dan zijn Europese procedures niet verplicht. Men kan in dit geval met nationale procedures aanbesteden, beschreven in de Aanbestedingswet. Commerciële organisaties zijn niet verplicht deze richtlijnen te volgen.

Waar bestaat een inschrijving uit?

Naast de benodigde juridische, financiële en contractuele documenten is het belangrijkste document een plan van aanpak. Hierin schrijft een bedrijf hoe ze invulling gaan geven aan wat de opdrachtgever heeft gevraagd.

Hoe wordt beoordeeld?

De opdrachtgever is verplicht aan te geven op welke wijze de beste inschrijving wordt bepaald. De overkoepelende term voor de gunningscriteria is de Economisch Meest Voordelig Inschrijving (EMVI). De aanbestedende dienst kan kiezen uit de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV), de kosteneffectiviteit of de laagste prijs. De opdrachtgever geeft elke inschrijving per onderdeel een score. De inschrijver met de beste score wint. In het bestek staat welke andere eisen de opdrachtgever stelt aan de tender, zoals financiële geschiktheid of technische bekwaamheid.

Ook winnen?

Wil je jouw EMVI-plan of bidbook nóg beter maken? Uiteraard helpen wij je graag.