ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is een risicodossier?

Een risicodossier of risicomatrix komt vaak voor bij aanbestedingen. In elk project en binnen elke dienstverlening treden namelijk risico’s op, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. De aanbestedende dienst wil er zeker van zijn dat de aannemer op de hoogte is van de risico’s van het project en de omgeving en de juiste maatregelen treft om dan wel te voorkomen dat het risico optreedt, of de impact van het risico te beperken.
De aanbestedende dienst kan het risicodossier opnemen als gunningscriterium voor een aanbesteding. Als inschrijver dien je je soms te houden aan het voorgeschreven format van de aanbestedende dienst, maar het kan ook voorkomen dat het risicodossier naar eigen invulling vorm te geven is. 

Waar bestaat het risicodossier uit?

Het risicodossier bestaat per risico uit verschillende onderdelen. Onderstaand zijn de onderdelen benoemd, waarbij niet alle onderdelen in ieder risicodossier worden opgenomen. Dit is afhankelijk van de uitvraag en de ruimte die er is. 
  • Het risico. Een risico is altijd een kans op het optreden van een ongewenste gebeurtenis.
  • De eigenaar/actiehouder. Dit is een persoon die verantwoordelijk is voor het voorkomen of beheersen van het risico.
  • De oorzaken. Dit is de reden waardoor het risico optreedt.
  • De gevolgen. Dit is het negatieve effect door het optreden van het risico.
  • Preventieve beheersmaatregelen. Dit zijn de maatregelen die je treft voor het voorkomen of beheersen van het optreden van het risico.
  • Correctieve beheersmaatregelen. Dit zijn de maatregelen die je treft na optreden van het risico om het risico te beheersen of te beperken. 
  • De RISMAN-kwalificatie. Dit is een methode voor de risicoanalyse en een methode om risico’s te rangschikken.
  • Het restrisico. Dit is het blijvende risico na het treffen van de preventieve en correctieve beheersmaatregelen.

De RISMAN-methode

De RISMAN-methode is een methode voor risicomanagement en risicoanalyses. Met deze analyse bekijk je een project vanuit verschillende invalshoeken om een integraal beeld te krijgen van de risico’s. Denk hierbij aan politiek, financieel, juridisch, organisatorisch en geografisch. Het is daarnaast ook een manier om de risico’s in een risicodossier te kwantificeren en beoordelen.

In een risicodossier met de RISMAN-methodiek beoordeel je de kans van optreden en afhankelijk van het risico ook de mogelijke impact op tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, omgeving en imago. Na het vaststellen van de beheersmaatregelen beoordeel je het risico nogmaals. Hieruit volgt de winst die je behaalt met de maatregelen die je treft en het eventuele restrisico.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.