ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is BPKV?

De BPKV: Beste Prijs Kwaliteit Verhouding

De Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) is een beoordelingsmodel om de prijs en kwaliteit van een inschrijver te bepalen. De BPKV stimuleert inschrijvers om meer te bieden dan de minimumeisen van de aanbestedende dienst. Bij House of Tenders zijn we gespecialiseerd in het schrijven en het reviewen van plannen (BPKV en EMVI). In dit artikel vertellen we alles wat je over de BPKV moet weten.

Wat is BPKV?

BPKV staat voor ‘Beste Prijs Kwaliteit Verhouding’. Het BPKV-beoordelingsmodel wordt bij aanbestedingen gebruikt om de prijsstrategie van de inschrijvers ten opzichte van de aanbestedingseisen van een aanbestedende dienst te bepalen. De BPKV wordt naast ‘laagste prijs’ en ‘laagste kosten’ als gunningscriteria gebruikt bij aanbestedingen. De BPKV is een verplicht onderdeel bij de gunning van aanbestedingen.

Aanbestedingen vanuit Rijkswaterstaat

Bij aanbestedingen vanuit Rijkswaterstaat vindt het inkoopproces met behulp van de BKPV plaats in drie stappen. Allereerst worden er gunningscriteria vastgelegd, die aan de hand van de doelstellingen en risico’s van het project bepaald worden. Vervolgens start het daadwerkelijke aanbestedingsproces waarin documenten opgesteld worden, inschrijvingen worden beoordeeld en teruggekoppeld naar de inschrijvers. Tijdens de uitvoerende fase ziet Rijkswaterstaat erop toe dat aangeboden EMVI-meerwaarde ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Verschil BPKV en EMVI

Je vraagt je misschien af of er een verschil is tussen BPKV en EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Belangrijk om te weten is dat voor 1 juli 2016 BPKV nog EMVI werd genoemd. Bij zowel BPKV als EMVI ligt de focus op de aangeboden kwaliteit van de inschrijver. Na het aanpassen van de aanbestedingswet in 2016 geldt EMVI als de overkoepelende term voor alle gunningscriteria die tijdens aanbestedingen gebruikt worden. BPKV kan als één van de gunningscriteria gezien worden. Na de gewijzigde aanbestedingswet wordt er steeds meer gebruik gemaakt van BPKV in plaats van de term EMVI.

Welke andere gunningscriteria vallen onder EMVI?

Onder de EMVI vallen drie gunningscriteria, die we al eerder behandeld hebben, namelijk; ‘laagste prijs’ en ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’, ook wel KBK genoemd. In de aanbestedingswet 2016 is vastgelegd dat alleen BPKV als gunningscriterium verplicht is. Wanneer een aanbesteder ook de gunningscriteria ‘laagste prijs’ en/of ‘laagste kosten’ gebruikt, moet dit verantwoord worden in de aanbestedingsstukken die bijvoorbeeld zijn geüpload via TenderNed of Negometrix.

Toelichting op je dienstverlening

De EMVI en BPKV stellen je in staat om inschrijvingen toe te lichten bij aanbestedende diensten. Door de gunningscriteria aan te houden, kun je heel specifiek toelichten wat de meerwaarde is van jouw plan bij de opdrachtgever. De toelichting op de gunningscriteria dien je meestal via een plan van aanpak in bij de aanbestedende dienst. Bij House of Tenders kunnen we jouw plan van aanpak schrijven en helpen om een aanbesteding te winnen. Daarbij verliezen we geen enkel criterium uit het oog, zodat je inschrijving altijd aan alle eisen voldoet.

Het toepassen van de BKV

De aanbesteder bepaalt zelf wat de gewenste minimale kwaliteit moet zijn. Alle bijzondere of belangrijke kwaliteit- en prestatiecriteria worden vastgelegd in de BPKV. Deze criteria kunnen betrekking hebben op duurzaamheid, levenscycluskosten, planning, organisatie etc. Tijdens het schrijven van de onderbouwing is het belangrijk dat je deze eisen en criteria niet over het hoofd ziet waar je tijdens het beoordelen op afgerekend kunt worden.

Op welke gebieden levert BPKV een meerwaarde?

De BPKV levert voor aanbestedende diensten een meerwaarde op, omdat er niet alleen gekeken wordt naar de laagste prijs. De aanbestedende dienst dwingt zichzelf namelijk om goed na te denken over zaken die echt meerwaarde bieden. Anderzijds worden inschrijvers gestimuleerd om op een vroeg moment in het aanbestedingsproces na te denken over hoe ze tegemoet kunnen komen aan alle criteria. Naast de beste prijs kwaliteitverhouding biedt de BPKV een meerwaarde op een aantal punten:

  • Innovatieve oplossingen
  • Kortere doorlooptijden
  • Rekening houden met omgevingscriteria (bijvoorbeeld geluidshinder).
  • Duurzaamheid
  • Betere functionaliteit
  • Besparing op onderhoudskosten
  • Objectief beoordelen
  • Betere risicobeheersing in de uitvoeringsfase

Transactiekosten

Zowel voor de inschrijver als opdrachtgever zorgt de BPKV voor meer kosten tijdens de aanbestedingsprocedure. Dit kunnen kosten zijn voor het vaststellen van de aanbestedingsstrategie of het opstellen van BPKV-gunningscriteria. Ook het beoordelen kost meer tijd, omdat aan de hand van uiteenlopende gunningscriteria de BPKV beste prijs kwaliteitverhouding in kaart gebracht moet worden. Transactiekosten waar je als inschrijvende partij mee te maken krijgt, zijn bijvoorbeeld het opstellen van een offerte of het inhuren van een specialist. BPKV-criteria leiden dus tot meer kosten, maar geven je als inschrijver wel de kans om meer te bieden dan alleen de minimumeisen.

Waarom geen gebruik meer maken van de laagste prijs?

Beoordelen op basis van ‘laagste prijs’ is in de praktijk veel eenvoudiger en brengt minder kosten met zich mee. Een groot nadeel is dat de markt minder gestimuleerd wordt om met innovatie oplossingen en producten te komen. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom de BPKV door opdrachtgevers toegepast wordt. Gebruik van de ‘laagste prijs’ betekent niet automatisch een lagere kwaliteit, omdat een aanbesteder altijd zelf de eisen en minimale kwaliteit kan bepalen.

BPKV-criteria lezen

Een aanbestedende partij bepaalt hoe hij beoordeelt op kwaliteit door scores toe te kennen aan alle criteria. Uiteindelijk moet er een goed evenwicht ontstaan in de kwaliteit van de eisen en wensen. Ook zaken zoals prijs en kosten zijn natuurlijk doorslaggevend in de aanbestedingsprocedure. Aan de hand van de scores kun je als inschrijver bepalen welke criteria het belangrijkst zijn om de opdracht te winnen. Bij House of Tenders helpen we hierbij en zorgen we ervoor dat de belangrijkste criteria duidelijk terugkomen in je plan van aanpak.

Uitrekenen van de scores

Een aanbestedende partij wijst van tevoren scores toe aan alle criteria. Dit kan op basis van cijfers zijn, maar ook via een model waarin ‘minimaal, voldoende of uitstekend’ gebruikt wordt. Met de toepassing van dit model kun je als inschrijver goed de kwaliteit van je plan beoordelen, alvorens je deze indient bij de aanbestedende dienst. Door scherp te zijn op alle criteria en scores, kun je de BPKV beste prijs kwaliteit verhouding realiseren.

House of Tenders

Bij House of Tender helpen we om jouw aanbestedingen te winnen. Ons adviesbureau is gespecialiseerd in uiteenlopende branches. We schrijven plannen, reviewen alle documenten, geven advies over de beste prijs kwaliteitverhouding (BPKV) en bieden ondersteuning bij BPKV-interviews. Benieuwd wat we kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.