ClickCease

Waarom duurzaamheid steeds belangrijker wordt in aanbestedingen

Duurzaamheid neemt een steeds prominentere plek in op de agenda van decentrale overheden en wordt daarmee een steeds belangrijker onderdeel van aanbestedingen. Ook op Europees niveau worden duurzaamheid als een prioriteitsthema beschouwd. Toch is er in slechts 16% van de bouwprojecten aandacht voor duurzaamheid. In januari stelde de minister van Rijksdienst en Wonen een wet voor waarin duurzaamheidseisen zouden gelden voor de bouw van nieuwe huizen en kantoren. Dit is een signaal dat de overheid actief bezig is met duurzaamheid binnen aanbestedingen.

De komende jaren zullen aanbestedende overheidspartijen inschrijvers dus meer gaan bewegen om de impact op mens en milieu mee te nemen in hun werkwijze. Deze impact kan onderdeel worden gemaakt van EMVI-criteria, om inschrijvers te stimuleren om duurzaamheid te borgen in hun plan van aanpak. Het is dus van belang om hier als bedrijf tijdig op in te spelen. Wij vatten hieronder enkele relevante duurzaamheidsthema’s die steeds belangrijker worden in overheidsaanbestedingen samen.

Social Return on Investment (SROI)

Gemeenten vinden het belangrijk dat alle inwoners binnen haar gemeentegrenzen kunnen participeren in het arbeidsproces. Daarom kunnen gemeenten inschrijvende partijen verplichten om een bijdrage te leveren aan de sociale infrastructuur, door bijvoorbeeld een percentage van de opdrachtsom te investeren in het aanbieden van arbeidsplaatsen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door hen stageplaatsen, werkervaringsplaatsen of een gesubsidieerde baan aan te bieden. In het plan van aanpak kun je je dus onderscheiden door te laten zien dat je veel waarde hecht aan deze kwetsbare groepen.

Milieuvriendelijk inkopen

Voor veel door de overheid ingekochte goederen zoals auto’s, elektronische apparaten en boten zijn milieucriteria opgesteld. Deze gelden als minimale waarden: wanneer je hier niet aan voldoet, wordt u uitgesloten van inschrijving. De overheid wil de negatieve impact van inkopen op het milieu zo beperken. Je kunt extra ambitie tonen door de minimale eisen verder te overschrijden en nóg duurzamer te zijn dan  wordt gevraagd. Je laat dan zien dat je de zorg van de overheid begrijpt en creëert maatschappelijke waarde.

Biobased inkopen

Er is een transitie gaande van een economie waarin fossiele brandstoffen de norm zijn naar een economie die grotendeels draait op biomassa. In een biobased economie dienen reststoffen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie als biomassa voor niet-voedseltoepassingen zoals warmte, elektriciteit, materialen en chemicaliën. De overheid kan in een aanbesteding potentiële inschrijvers stimuleren om biobased te werk te gaan, bijvoorbeeld door te verplichten een deel biobased grondstoffen te gebruiken. Wanneer zaken als levensduurkosten, CO2-emissies of biologische afbreekbaarheid genoemd worden in een aanbesteding, weet je dat de aanbestedende dienst veel waarde hecht aan biobased inkopen. Speel hier dan op in door in je plan van aanpak te benadrukken dat je je moeite getroost om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Laat ook zien dat, in het kader van beste prijs-kwaliteitsverhouding, biobased inkopen helemaal niet duurder hoeft te zijn.

Circulair inkopen

Ook circulariteit wordt een steeds belangrijkere beleidsprioriteit. In een circulaire economie zijn alle grondstoffen te hergebruiken. Geen overbodige luxe in een tijd waarin het winnen van hoogwaardige grondstoffen steeds duurder en moeilijker wordt. De overheid wil circulariteit bevorderen door het onderdeel te maken van aanbestedingen. Zo heeft MVO Nederland een ‘Wegwijzer Circulair inkopen’ gelanceerd. De komende jaren gaat circulariteit een steeds grotere rol spelen in aanbestedingen van overheidswege.

Reduceren van CO2-verbruik

CO2-uitstoot en energieverbruik worden vaak onderdeel gemaakt van EMVI-criteria om inschrijvende partijen te bewegen bewust met energieverbruik om te springen. De CO2-ladder is hierbij een belangrijke graadmeter. De ladder helpt bedrijven om de uitstoot van CO2 te reduceren. Daarnaast is de ladder een belangrijk aanbestedingsinstrument. Bedrijven op de ladder worden beloond met een gunningsvoordeel in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. Hoe hoger de treden op de ladder waarop de bedrijven staan, hoe hoger de korting. Met het reduceren van CO2 ontlast je dus niet alleen het milieu, je eigent je een groot voordeel toe in de aanbestedingsprocedure.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.